ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN WWW.ARTBOOKSSHOP.COM

1.Toepasselijkheid

1.01 Bij levering van alle artikelen die besteld worden via www.artbooksshop.com zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.02 Het doen van een bestelling via de website www.artbooksshop.com houdt in dat u de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden aanvaardt. Deze leveringsvoorwaarden gelden alleen voor internetbestellingen geplaatst op de website: www.artbooksshop.com.

2. Prijzen en betalingen

2.01 De vermelde prijzen voor aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.02 Alle prijzen op de site www.artbooksshop.com zijn vrijblijvend en www.artbooksshop.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.03 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht (8) dagen na mededeling van de prijsverhoging door www.artbooksshop.com.
2.04 Er wordt per geplaatste bestelling slechts éénmaal verzendkosten in rekening gebracht.

3. Betaling

3.01 Betaling kan gechieden op de volgende wijze:
- Vooruitbetaling
- Ideal
- PayPal
3.02 www.artbooksshop.com brengt zelf voor betaling vooraf per bankrekening, per Ideal of PayPal geen extra kosten in rekening.

4. Reclames

4.01 Controleer direct na ontvangst de inhoud van uw pakket. Indien u beschadigde goederen in uw pakket constateert dient u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen bekwame tijd na ontdekking ons daarvan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen. Gebeurt dit niet binnen bekwame tijd dan zijn deze goederen door u geaccepteerd als onbeschadigd.
4.02 Beschadigingen kunt u melden per email ( jos@jwartstudio.com )of op volgend adres: Jos Weijmer Art Studio, Churchilllaan 31, 6226CS Maastricht. Uw klacht wordt binnen veertien dagen afgehandeld, mocht dit niet lukken dan houden wij u schriftelijk op de hoogte van de vertragingsduur.

5. Herroepingrecht

5.01 Voor originele kunstwerken gelden afwijkende regels (zie verderop). Voor alle andere artikelen op www.artbooksshop.com gelden de hier volgende herroepingrecht-regels.
5.02 Retouren worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product niet geopend is, tenzij er sprake is van beschadiging welke niet veroorzaakt is door transport of ander mankement maar te wijten is aan het product zelf.
5.03 Wilt u producten retour sturen waar de verpakking geopend is, dan dient u altijd eerst contact op de nemen met www.artbooksshop.com.
5.04 Alleen bij schriftelijk akkoord per e-mail mogen de producten retour gestuurd worden.
5.05 Bij gerechtvaardigde klacht geldt onze garantie-regeling (zie artikel 10).

6. Herroepingrecht originele kunstwerken

6.01 De consument heeft gedurende vijf werkdagen een herroepingrecht (zichttermijn). Deze termijn begint te lopen bij ontvangst van het origineel.
6.02 Tijdens deze zichttermijn kan de overeenkomst zonder opgave van redenen worden ontbonden, in welk geval de koper de kosten zal dragen voor retour-zending, welke adequaat verzekerd zal geschieden. Indien het origineel beschadigd geretourneerd wordt, vervalt alle recht op terugbetaling.
6.02 Deze rechten van de koper tijdens de zichttermijn gelden enkel indien het origineel in huiselijke kring wordt gehouden. Als het origineel op welke wijze dan ook tentoongesteld of anders gebruikt wordt dan voor de eigen huiselijke omgeving, komt elke vorming van herroeping of garantie te vervallen en wordt koper geacht het origineel definitief gekocht te hebben..
6.03 Retouren worden slechts geaccepteerd indien er sprake is van beschadiging door transport of ander mankement dat te wijten is aan het product zelf. Verzending gebeurt altijd op verzekerde wijze. Zie verder artikel 8.02.
6.04 Alleen bij schriftelijk akkoord per e-mail mogen de producten retour gestuurd worden. Bij gerechtvaardigde klacht zal het aankoop-bedrag teruggestort worden.
6.05 Na de zichttermijn vervallen alle aanspraken van de koper en is het origineel diens eigendom.

7. Betaling in termijnen

7.01 Dezelfde regels gelden als onder 6, met uitzondering van 6.05.
7.02 Na zichttermijn verplicht de koper zich ook de resterende termijnen te voldoen, waarbij de koper pas eigenaar van het werk wordt na betaling van de laatste termijn.
7.03 Bij beschadiging van het origineel tijdens de periode van afbetaling, verplicht koper zich de rest van de betalingen ook volgens contract te voldoen.
7.04 De verkoper blijft eigenaar van geleverde goederen tot de koper volledig heeft betaald. Als de koper in gebreke blijft met betaling, kan de verkoper de geleverde goederen terugvorderen. De kosten (gerechtelijk en buitengerechtelijk) die verkoper door niet-tijdige betaling heeft moeten maken komen ten laste van de koper, vermeerderd met boetes en rente.
7.05 Verdere rechten en plichten voor koop van een origineel met betaling in termijnen staan in een contract vermeld, waarvan koper voor de eerste betaling en verzending van het origineel een exemplaar ter akkoord ontvangt.

8. Levering, levertijd en risico

8.01 Uw bestelling wordt met bekwame spoed geleverd. Levertermijnen kunnen verschillen per product. Voor boeken geldt bijvoorbeeld een gemiddelde levertijd van 2-4 werkdagen, voor canvassen ongeveer 5 tot 7 werkdagen.
8.02 Risico-overgang; schade veroorzaakt tijdens transport is nooit voor risico van de koper. Op het moment dat u in het bezit bent van de door ons geleverde producten(handtekening voor ontvangst)is het risico voor de koper.

9. Overmacht

9.01 Indien door overmacht www.artbooksshop.com redelijkerwijs niet aan haar verplichting kan voldoen, zal de uitvoering van de overeenkomst worden uitgesteld of worden beëindigd.
9.02 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.artbooksshop.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.Garantie

10.01 Een ondeugdelijk product met aantoonbare gebreken of misdruk wordt door www.artbooksshop.com na retour van het gebrekkige product kosteloos omgeruild voor een nieuw exemplaar. Mocht dit product niet meer leverbaar zijn dan krijgt u het aankoopbedrag terug.

11. Aansprakelijkheid

11.01 www.artbooksshop.com is niet aansprakelijk voor schade - waaronder mede, maar niet uitsluitend, valt te begrijpen schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie uit de geleverde producten in de meest ruime zin des woords.
11.02 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door www.artbooksshop.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.01 Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.02 Klachten over producten, leveringen, beschadigingen en diensten van www.artbooksshop.com kunt u melden op volgend adres: Art Studio Jos Weijmer, Churchilllaan 31, 6226CS of per e-mail: jos@jwartstudio.com. Uw klacht wordt binnen dertig dagen afgehandeld, mocht dit niet lukken dan houden wij u schriftelijk op de hoogte van de vertragingsduur.

13. Privacy

13.1 www.artbooksshop.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. (Dit is overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens).
13.2 Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen o.a. door gebruik te maken van veilige betaalmethoden en door gebruik te maken van SSL verbindingen. Wettelijk is vastgelegd dat u recht hebt op inzage van de door registratie vastgelegde persoonlijke gegevens. Wilt u van dit recht gebruik maken dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij Boekhandel De Tribune.

14. Adresgegevens, BTW nummer en bankgegevens

14.01 www.artbooksshop.com is onderdeel van JW Art Studio en Comprocom, Churchillaan 31, 6226CS Maastricht
14.02 Telefoon: 043 – 352 01 12
14.03 E-mail: jos@jwartstudio.com
14.04 Registratie: K.v.K.:14626857
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Betalingsopties
© 2011 - 2024 Uitgeverij Zilverspoor | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel